Απολογισμός Δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Για το πρώτο εξάμηνο του 2013

tameioΤο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε τον εξαμηνιαίο απολογισμό δραστηριοτήτων του, ο οποίος καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013.

Τα κυριότερα σημεία του απολογισμού είναι τα εξής:

1.    Επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησηςτων τεσσάρων συστημικών τραπεζών (AlphaBank, Εθνική Τράπεζα, Eurobankκαι Τράπεζα Πειραιώς), εντός του χρονοδιαγράμματος. Η τελική συνεισφορά του ΤΧΣ ήταν ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) 24.998 εκ. Ευρώ, ενώ η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων τραπεζών ήταν 28.595 εκ. Ευρώ. Η άνω του 10% συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε τρεις τράπεζες και η υπέρ το άρτιο αποτίμηση των ομολόγων ΕΤΧΣ  τα οποία δόθηκαν στις τράπεζες, είχαν ως αποτέλεσμα τη μικρότερη χρήση των δεσμευμένων για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο πόρων του ΕΤΧΣ, κατά 3.597 εκ. Ευρώ.

2.    Υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας(RelationshipFrameworkAgreements– RFAs) μεταξύ του ΤΧΣ και των τραπεζών  που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο.  Το Πλαίσιο Συνεργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κάθε τράπεζας και του Ταμείου καθώς και θέματα που σχετίζονται με την Εταιρική Διακυβέρνηση της κάθε Τράπεζας και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

3.    Θέματα συστημικών τραπεζών:

–  Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ): Απόκτηση του υγιούς τμήματος της FBBμε κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της υπό εκκαθάριση τράπεζας FBBαπό το ΤΧΣ.

– Τράπεζα Πειραιώς: Απόκτηση των δραστηριοτήτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς με  κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν από το ΤΧΣ. Επίσης το Ταμείο έδωσε τη συγκατάθεσή του στην Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά της  MillenniumBank, την οποία ανακεφαλαιοποίησε η μητρική της τράπεζα BCP.

– AlphaBank: Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας από την AlphaBankμετά την κεφαλαιακή της ενίσχυση από την CreditAgricoleκαι απορρόφησή της στη συνέχεια.

– Eurobank: Το ΤΧΣ απέκτησε πλήρη δικαιώματα ψήφου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Το ΤΧΣ ενέκρινε συμφωνία της Eurobankμε τη FairfaxFinancialHoldingsβάσει της οποίας η τελευταία θα καλύψει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων  EurobankProperties.

4.    Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα:

–  Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ): Το ΤΧΣ κατέβαλε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ΝΤΤ και, κάλυψε τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά ορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης το ΤΧΣ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία κατέληξε σε συμφωνία με τη Eurobankγια την πώληση του ΝΤΤ σε αυτή. Η πώληση θα ολοκληρωθεί μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

–  Νέα ProtonBank: ToTΧΣ μετά από διαγωνιστική διαδικασία αποφάσισε την πώληση της Nέας ProtonBankστην Eurobank. ToΤΧΣ δεσμεύτηκε να ανακεφαλαιοποιήσει την τράπεζα πριν την ολοκλήρωση της πώλησης.  

Το ΤΧΣ έλαβε από το ΕΤΧΣ στις 31/5/2013 ομόλογα ονομαστικής αξίας 7,2 δισ Ευρώ. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου ανήλθε στα 49,7 δισ Ευρώ.